هنر

نقش ورنگ


۰۹ آبان ۱۴۰۱ / ۰۸:۰۱:۴۹
۸۵


مشخص کردن محدوده رنگ آمیزی به صورت هندسی

نقش ورنگ باهدف آشنایی وشناخت رنگ های چرخه رنگ اتین رنگ های اولیه ثانویه وفرعی

مشخص کردن محدوده رنگ آمیزی به صورت طرح های هندسی ورنگ گذاری برروی زمینه باتفکیک رنگ های سردوگرم ازچرخه رنگ واستفاده ازترکیبات آنها به صورت مجزا درهراثر

تعیین وطراحی نمادی ازشهرمن واستفاده ازرنگ خنثی وآکروماتیک مشکی برای رنگ آمیزی نمادها

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.