رویدادهای داخلی

پیش بینی فاصله آب

آزمایش پرتاب قطره


خلاصه :

پرتاب آب بر اطفاءحریق

پیش بینی فاصله ی پرتاب آب برای اطفای حریق توسط آتش نشان ها

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران